środa, 19 października 2011

Wniosek w postępowaniu w Starej Kamienicy (Stowarzyszenie pod Kamienickim Grzbietem)

Wniosek Stowarzyszenia "Pod Kamienickim Grzbietem" (Chromiec/Antoniów) w toczącym się postepowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą
„Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów”

Chromiec/Antoniów 17.10. 2011
P. Wojciech Poczynek
Wójt Gminy Stara Kamienica
Wniosek
W związku z toczącym się postepowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” wszczętym na wniosek European Resources Poland sp.zoo , Stowarzyszenie „Pod Kamienickim Grzbietem” wnosi o wydanie negatywnej decyzji w tej sprawie.

Uzasadnienie
Na obszarze planowanej inwestycji obowiazuje zapis miejscowego planu zagospodarowania rrzestrzennego głoszący iż. „W obrębie nie przewiduje się wydobycia skał i minerałów oraz prowadzenia badań geologicznych mogących nawet czasowo zmniejszyć walory krajobrazowe”.

Istnienie udokumentowanego złoża zablokuje możliwość rozwoju gminy poprzez uniemożliwienie dokonywania zmian w planie i sytuowania na działkach na których zostało udokumentowane złoże jakiejkolwiek nowej zabudowy czy zainwestowania, które uniemożliwiłoby przyszłą eksploatację złoża na co wskazują zapisy dotyczące ochrony złóż surowców mineralnych określone w art. 48, art. 53 ust. 1 i 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze, art. 125 ustawy prawo ochrony środowiska, art. 10 ust. 1 pkt 11, art. 15 ust. 2, art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Wyrok WSA w Kielcach Sygnatura: II SA/Ke 307/09 . Zważywszy na wystapienie społecznego protestu oraz znajdujące się w aktach postepowania sprzeciwy właścicieli gruntów wnosimy aby w świetle zaistniałych okoliczności oraz istniejących zapisów prawa o ochronie złóż, władze gminy na tym etapie sprawy zadbały przede wszystkim o interes prawny właścicieli działek oraz utrzymanie dotychczasowego kierunku rozwoju gminy.

Istnienie udokumentowanego złoża spowoduje spadek wartości nieruchomości ze względu na ograniczenia w możliwościach dalszego inwestowania, oraz stwarzać będzie stałe poczucie niepewności i tymczasowości w związku z zagrożeniem wysiedleniami w razie ewentualnego przyszłego uruchomienia kopalni uranu. Gmina Stara Kamienica przestanie być miejscem przyciągającym nowych mieszkańców. Zostaną też zablokowane poważne projekty gminne takie jak planowane uruchomienie lotniska sportowo rekreacyjnego w Kromnowie- Wojcieszycach.

Prace poszukiwawcze zostały zaplanowane, bez konsultacji z władzami gminy, na działce gminnej nr.12/4 na której usytułowane jest zbiorcze ujęcie wody zasilające wodociąg dla wsi Stara Kamienica. Planowane przedsiewziecie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaś raport ooś nie określa wpływu projektowanych prac na zbiorcze ujecie wody.

Teren planowanych prac znajduje sie w pobliżu lub na terenie obszaru ptasiego Natura 2000 – w przedstawionym przez inwestora raporcie brak jest sprecyzowania terminów prac a będą one odbywały sie na obszarach łąkowych i leśnych ze znaczą emisją hałasu (zasięg 75m w dzień i 150-200 w nocy). Istnieje duże prawdopodobieństwo negatywnego wpływu na chronione gatunki ptaków.

Raport nie uwzględnia wpływu na chronione siedliska poza obszarem N2K, a wskazuje że część prac będzie prowadzona na łąkach (siedliska 6510) oraz w lasach (kwaśne dąbrowy siedlisko 9190). Wskazany brak, jest naszym zdaniem podstawą do wydania negatywnej decyzji zwłaszcza, że inwestor nie planuje monitoringu jakości wód, powietrza i hałasu planowanych prac oraz monitoringu wpływu na siedliska Natura 2000.
W okolicy Góry Popiel, istnieją pozostałości kopalni uranu, funkcjonujacej do końca lat pięćdziesiatych ubiegłego stulecia. Pozostałości szybów zostały zabezpieczone w sposób niewystarczajacy. Według sprawozdania z 2007 r. z wyników projektu finansowanego przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Natury i Bezpieczeństwa Reaktorów prowadzonego we współpracy z Politechnika Wrocławską warunki geotechniczne tego obszaru nie mają długoterminowej stabilności i należy się spodziewać możliwości nagłego pojawienia się szkód.

Podczas wizji lokalnej w dniu 16.10.2011 członkowie Stowarzyszenia zaobserwowali w kilku miejscach w promieniu 300 m od planowanego na Górze Popiel odwiertu miejscowe zapadnięcia terenu. Naszym zdaniem, prowadzenie prac wiertniczych przy tak niestabilnym, prowizorycznie zabezpieczonym podłożu, oraz dodatkowo transport ciężkiego sprzętu wiertniczego po niestabilnym zboczu byłej kopalni uranu może doprowadzić do znacznych szkód poprzez zapadanie się starych sztolni, oraz co za tym idzie możliwość podwyższenia radioaktywności.
Fakt całkowitego zignorowania tego tematu przez autorów raportu ooś jest naszym zdaniem kolejnym mocnym argumentem za wydaniem negatywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzięcia.

Wobec przytoczonych powyżej faktów wnosimy jak na wstepie o wydanie negatywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów”.
Z poważaniem

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza