poniedziałek, 17 października 2011

"Zwalczanie negatywnych następstw przedsięwzięć górniczych – Postępowanie z kontaminantami radioaktywnymi w regionie Jeleniej Góry w Polsce południowo-zachodniej"

"8.3.2 Kopaniec


Z przeprowadzonej oceny wynika konieczność działania dla następującego obiektu:


(a) Hałda w Kopańcu (obiekt 02001)


Obiektowi temu (...) przydzielono 33 punkty rankingowe, przez co plasuje się on na drugim miejscu. Tak wysoka pozycja wynika z tego, że obiekt o dużym zanieczyszczeniu sąsiaduje bezpośrednio z użytkami rolnymi i ogrodem, budynki mieszkalne położone są bliżej niż 100m, a u podstawy hałdy znajdują się stawy hodowlane. Zbocze hałdy od strony stawów jest zagrożone osunięciem. Maksymalna lokalna dawka promieniowania gamma wynosi > 2 000 nSv/h, a średnia wartość wynosi około 670 nSv/h. Z tego względu istnieje potrzeba prac naprawczych.


Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że bezpośrednio przy hałdzie znajduje się szyb. Został on po zamknięciu kopalni zlikwidowany i zakryty. Stan obudowy szybu i pokrywy nie jest znany. Na podstawie badań pozostałości górnictwa uranowego w Saksonii i znajomości pozostawionych tam otwartych obiektów górniczych, można założyć, że szyb przy hałdzie 02001 ma prowizoryczne zabezpieczenia. W związku z tym warunki geotechnicze nie mają
długoterminowej stabilności i należy się spodziewać możliwości nagłego pojawienia się szkód.


Proponuje się przyjąć następujące koncepcyjne założenia rekultywacji:


- Redukcję ekspozycji promieniowania do poziomu naturalnego tła, przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych


- Wkomponowanie terenu hałdy w naturalny krajobraz i adaptacja do celów rekreacyjnych i turystycznych


- Prace rekultywacyjne powinny obejmować: nowe uformowanie hałd i długotrwałe przykrycie w systemie wielowarstwowym, powtórne zazielenienie; wypełnienie i trwałe zabezpieczenie szybu.


W ramach szczegółowych badań i planów należy stworzyć odpowiednie warunki do rekultywacji naziemnych budowli, a także pewnych, długotrwałych, stabilnych zabezpieczeń oraz uzgodnić projekt z odpowiednimi władzami, właścicielami terenu i z mieszkańcami. Należy prowadzić monitoring środowiskowy.


Kolejna hałda, obiekt Nr 02002, jest drugim, co do pilności działań obiektem w Kopańcu. W tab.9 uzyskał tylko 3 punkty rankingowe i jest obiektem radiologicznie nieistotnym. Wiąże się to z dużym oddaleniem od najbliższych terenów mieszkalnych i z tym, że tylko na małym obszarze wykazuje zanieczyszczenia pozostałościami rud uranu."

[Raport końcowy. Zwalczanie negatywnych następstw przedsięwzięć górniczych – Postępowanie z kontaminantami radioaktywnymi w regionie Jeleniej Góry w Polsce południowo-zachodniej.
Numer projektu: FKZ 380 01 140. Projekt wspierany przez: Federalne Ministerstwo Środowiska,
Ochrony Natury i Bezpieczeństwa Reaktorów. Zrealizowany we współpracy z Politechniką Wrocławską
Halsbrücke, 16.11.2007]

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza