czwartek, 5 stycznia 2012

Kolejne postępowanie w sprawie uranu w Sudetach: Walim


Gmina WalimWersja do drukuDrukuj dokument

Wykonanie badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym "Dziećmorowice


Walim dnia 23.11.2011 r.

OŚ.6220.05.2011
OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  WALIM


Zgodnie z art. 4 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 99, poz. 1227)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek European Resources Poland Sp. z o.o.

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

"Wykonaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym "Dziećmorowice"

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Walim, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9.

            Wszystkie uprawnione strony zgodnie z art. 10 KPA mogą brać udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Walim w Referacie Ochrony Środowiska Leśnictwa i Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 2 cytowanej we wstępie ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia oraz opinii pomocniczych.

Pouczenie

Wszystkie strony postępowania mogą brać udział w postępowaniu administracyjnym. Każdy może zapoznać się z aktami sprawy, oraz wnosić nowe dowody do sprawy i składać wnioski - w terminie 21 dni od daty umieszczenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Załączniki

Obwieszczenie (23.5kB)
Raport_Dziecmorowice_tekst (267.5kB)
Zakl_1 Mapa sytuacyjno wysokosciowa (343.6kB)
Zal_2 Mapa geologiczna (2.4MB)
Zal_3 Mapa hydrogeologiczna (1.2MB)
Zal_4 Mapa lokalizacji wzgledem Natura 2000 (1.2MB)
Zal_5 Analiza akustyczna (723.1kB)
Źródło informacji:
Adriana Cioruń
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2011-11-24 10:24:33
Ostatnia zmiana:
2011-11-24 10:24:37

1 komentarz:

  1. W Lubomierzu, a właściwie Gryfowie i Lubomierzu, bo to na granicy gmin, procedury już zostały wypełnione i burmistrzowie zaraz wydadzą ostateczne decyzje. niebawem ruszą tam kolejne poszukiwania.

    OdpowiedzUsuń