poniedziałek, 19 grudnia 2011

wtorek, 6 grudnia 2011

Ciąg dalszy i film

Oto ciąg dalszy:


http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,10755385,Nie_chca_kopalni__demonstrowali_w_Jeleniej_Gorze.html


I film:


http://www.youtube.com/watch?v=GwbtrQmDY48

poniedziałek, 5 grudnia 2011

Nowe, lepsze video z niedzielnej manifestacji


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie nr 5670 w sprawie złóż rudy uranowej w okolicy miejscowości Rajsk w woj. podlaskim (styczeń 2010)

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
na zapytanie nr 5670
w sprawie złóż rudy uranowej w okolicy miejscowości Rajsk w woj. podlaskim
   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie posła Jarosława Matwiejuka, przekazane przy piśmie z dnia 5 stycznia 2010 r., znak: SPS-024-5670/10, w sprawie złóż rudy uranowej w okolicy miejscowości Rajsk w woj. podlaskim, poniżej przedstawiam informację w tym zakresie.

   Wykonane w latach 1967-1976 prace geologiczno-poszukiwawcze doprowadziły do odkrycia i udokumentowania złoża uranu ˝Rajsk˝. Z uzyskanych danych wynika, że zmineralizowane łupki występują na głębokości od 400 do 800 m poniżej powierzchni terenu. Średnia zawartość uranu w łupkach wynosi 70g/t. Udokumentowane zasoby uranu (bilansowe i pozabilansowe) wynoszą 5320 t, natomiast zasoby prognostyczne - 88 859 t. W złożu ˝Rajsk˝ podwyższonym koncentracjom uranu towarzyszą koncentracje wanadu i molibdenu.

   Uboga mineralizacja (bardzo niska zawartość uranu), a także znacząca głębokość występowania poziomu zmineralizowanego przeczą informacjom o rzekomych potężnych złożach uranu w okolicy miejscowości Rajsk. Charakter tej mineralizacji wyklucza także podjęcie eksploatacji w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej, z uwagi na to, że byłaby ona ekonomicznie nieopłacalna. Pragnę podkreślić, że działalność polegająca na wydobywaniu kopalin ze złóż jest prowadzona w Polsce na podstawie koncesji udzielanej na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. W przypadku złóż uranu organem koncesyjnym jest minister środowiska. Do tej pory żaden z przedsiębiorców nie wykazał zainteresowania podjęciem eksploatacji uranu ze złóż krajowych.

   Odpowiadając na pytanie dotyczące metody stosowanej do ewentualnej eksploatacji złoża uranu w Rajsku, uważam, że ze względu na łupkowy charakter okruszcowania mogłaby to być podziemna metoda wydobywania z przeróbką rudy na powierzchni terenu, a zatem w sposób analogiczny do eksploatacji złóż rudy miedzi na monoklinie przedsudeckiej.

   W odniesieniu do pytania o przewidywane skutki ekologiczne dla części woj. podlaskiego w związku z ewentualnym rozpoczęciem eksploatacji uranu pragnę zauważyć, że odpowiedź może mieć jedynie charakter teoretyczny, tym bardziej że nie prowadzono analiz oddziaływania na środowisko potencjalnej eksploatacji i przeróbki rud uranu w tym rejonie, ze względu na to, że eksploatacja ˝Rajska˝ nigdy nie była rozważana. Ze względu na możliwe podobieństwo w zakresie eksploatacji i przeróbki do wspomnianych wcześniej rud miedzi największą uciążliwością byłyby składowiska odpadów poflotacyjnych. Z uwagi na to, że zawartości potencjalnie odzyskiwanych metali stanowiłyby ułamek procenta, można stwierdzić, że praktycznie 100% wydobytych skał stanowiłby odpad po przeróbce rud. Możliwe jest, że odzysk uranu i innych metali, wskutek postępu technologicznego i potencjalnego zastosowania metody biologicznego ługowania, odbywałby się w tzw. reaktorach biologicznych. Koncentrat uranu, tzw. yellow cake, jest poddawany procesowi wzbogacania w specjalistycznych zakładach, których jest zaledwie kilka na świecie. W tej sytuacji dalsza przeróbka odbywałaby się poza granicami Polski.

   Przedstawione informacje dotyczą - zgodnie z oczekiwaniem zawartym w zapytaniu - złoża ˝Rajsk˝. Pragnę dodatkowo wyjaśnić, że nie jest to jedyny obszar w Polsce, gdzie w wyniku prowadzonych w przeszłości badań geologicznych stwierdzono przejawy mineralizacji uranowej. Takich rejonów jak okolice Rajska jest w Polsce więcej: Sudety, Lubińsko-Głogowski Okręg Miedziowy, Pomorze, Góry Świętokrzyskie, Górny Śląsk. Stopień nasilenia mineralizacji w poszczególnych rejonach jest zróżnicowany. Najbardziej perspektywicznym obszarem jest rejon Mierzei Wiślanej, gdzie planuje się, w ramach realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 r, przeprowadzenie szczegółowych prac geologicznych w celu lepszego rozpoznania geologicznego i zebrania informacji dotyczących parametrów, granic występowania złoża uranu i jego zasobów.

   Z poważaniem
   Podsekretarz stanu
   Henryk Jacek Jezierski
   Warszawa, dnia 25 stycznia 2010 r.(http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/26434FE9)

Artykuł oficjalny, ale zawiera kilka interesujących stwierdzeń - zalecana krytyczna lektura

Zasoby i wydobycie uranu w Polsce i na świecie
Powołując się stronę internetową www.atom.edu.pl należy podkreslić, że obecnie w naszym kraju nie pracuje żadna kopalnia uranu. Jednak posiadamy pewne zasoby, których ewentualne wydobycie wraz ze wzrostem ceny tego surowca na światowym rynku mogłoby być opłacalne. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (dane z 2003 r.) zasoby czystej rudy uranowej w Polsce występują w okolicach miejscowości:

MiejscowośćZasoby (w tonach)Zawartość % uranu w rudzie
Grzmiąca (woj. dolnośląskie)1000-25000,05-0,10
Kowary (woj. dolnośląskie, powiat jeleniogórski)500-10000,20-0,50
Krynica Morska (woj. pomorskie, powiat nowodworski)2500-50000,05-0,10
Okrzeszyn (woj. dolnośląskie, powiat kamiennogórski)1000-25000,05-0,10
Radoniów (woj. dolnośląskie, powiat lwówecki)500-10000,20-0,50
Rajsk (woj. podlaskie, powiat bielski)5000-100000,03-0,05
Wambierzyce (woj. dolnośląskie, powiat kłodzki)1000-25000,03-0,05

Złoża rudy uranowej w Polsce zawierają od 250 do 1100 ppm [1 ppm = 1 część na milion = 1 gram na tonę] uranu, podczas gdy bardzo dochodowe kopalnie wykorzystują rudę o zawartości 300 ppm (np. Rossing w Namibii), a nawet 126 ppm (Trekkopje w Namibii).
Złoża uranu eksploatowane w latach 50-tych zawierały typowo około 2000 ppm
Wg przedstawionego w październiku 2008 referatu szwajcarskiego prof. Prassera, w skali całej Polski łączne zasoby rozpoznane i prawdopodobne to około 100 000 ton uranu naturalnego, a więc dość dla każdego przewidywalnego programu nuklearnego w naszym kraju.
Łącznie zasoby zidentyfikowane wynoszą:
∑ = 7270 t U co wystarczy na ponad 45 lat pracy reaktorów LWR o mocy 1000 MWe,
a zasoby prognozowane to:
∑ ≈ 100 000 t U co wystarczy na ponad 625 lat pracy reaktorów LWR o mocy 1000 MWe.

Według Wikipedii (www.pl.wikipedia.org) niezbyt wydajne złoża uranu występują w Polsce w Rudawach Janowickich (Miedzianka, Kowary), w okolicach Masywu Śnieżnika (Kletno) oraz wGórach Świętokrzyskich, były one eksploatowane do lat 50. XX wieku. W latach 60. XX w. złoża uranu odkryto w okolicach wsi Rajsk opodal Bielska Podlaskiego.

Jak wskazuje strona www.atom.edu.pl w chwili obecnej wydobycie tego uranu byłoby nieopłacalne, bo tańszy uran możemy kupić z wielu krajów, np. z Australii, Kanady czy Namibii, ale w dyskusji aspektów strategicznych warto zdawać sobie sprawę, że Polska może mieć własny uran.

Wielkość składowej uranowej w cenie elektryczności z EJ jest mała, około 0,15 centa/kWh, a więc 0,5 grosza/kWh, przy koszcie wytwarzania energii elektrycznej ok. 15 gr/kWh. Nawet podwojenie czy potrojenie kosztu uranu nie spowoduje więc zauważalnego wzrostu ceny energii elektrycznej pochodzenia nuklearnego.

Zasoby rudy uranowej w Polsce (zasoby prognozowane są na głębokości większej niż 1000 m) wg OECD NEA Red Book, 2008.

Region
Zasoby zidentyfikowne
Zasoby prognozowane
Zawartość uranu w rudzie
5320
88 850
250
Okrzeszyn (woj. dolnośląskie, powiat kamiennogórski)
940
?
500-1100
Grzmiąca (woj. dolnośląskie)
790
?
500
Wambierzyce (woj. dolnośląskie, powiat kłodzki)
220
2 000
236
Rejon przybałtycki
?
10 000
?
Razem
7270 t ⇒ > 45 lat pracy EJ 1000 MW
100 000 t ⇒ > 625 lat pracy EJ 1000 MW
Nasze złoża należą wprawdzie do ubogich, ale niektóre z nich (Wambierzyce, Grzmiąca, Okrzeszyn) mają szczególną zaletę. Są to złoża pokładowe o w miarę jednolitym charakterze, co umożliwia ich w miarę regularną eksploatację przez dziesiątki lat.

Ponadto uran można uzyskiwać jako produkt uboczny przy wydobyciu innych minerałów. Jedna z największych na świecie kopalń uranu, Olympic Dam w Australii, jest przede wszystkim kopalnią miedzi. Uran jest domieszką do złóż miedzi o zawartości 0,02% w rudzie, to jest 200 ppm (wydobywa się tam również złoto i srebro).


W Polsce także możliwy jest odzysk uranu występującego jako domieszka do pokładów miedzi w rejonie Lubin-Sieroszowice. Zawartość uranu w rudzie wynosi tam ~ 60 ppm, przy zawartości miedzi 2%. Całkowite zasoby rudy to 2400 mln ton, miedzi 48 mln ton, a uranu 144 000 ton. Stanowi to ekwiwalent ~ 900 GWe-lat, które można uzyskać z tych zasobów w elektrowniach jądrowych, przy wkładzie energii mniejszym niż 5% energii uzyskiwanej w tych elektrowniach. Dodatkową zaletą byłaby redukcja radioaktywności w odpadach z oczyszczania miedzi.

Obecnie roczna produkcja w zagłębiu Lubin Sieroszowice wynosi ~ 569 000 ton Cu, a ilość uranu zrzucana na hałdy to ~ 1 700 t/a. Stanowi to rocznie ekwiwalent paliwa dla 10 elektrowni jądrowych, o łącznej mocy 10 000 MWe.

Złożami w okolicach Kowar interesuje się australijska firma Wildhorse Energy specjalizująca się w poszukiwaniach i wydobyciu uranu.

Należy jeszcze wspomnieć o zasobach uranu zawartych w popiole węglowym zalegającym na hałdach przy elektrowniach węglowych. Obecnie kanadyjska firma Sparton Resources rozwija metodę pozyskiwania uranu właśnie tą drogą, przy czym pilotażowy program prowadzony jest w Chinach.

Wstępne wyniki badań są bardzo obiecujące i można się zastanawiać, czy pozyskiwanie uranu z elektrownianych odpadów trafi kiedyś również do Polski. W Polsce także prowadzono kiedyś prace badawcze w tej dziedzinie.

Ramowy harmonogram działań dla energetyki jądrowej uwzględnił rozpoznawanie i Uran jest domieszką do złóż miedzi o zawartości 0,02% w - poszukiwanie zasobów uranu na terytorium Polskii: Polska posiada na swoim terytorium zasoby uranu. W związku z wprowadzaniem energetyki jądrowej, należy dokonać ich oszacowania pod kątem ilości oraz możliwości eksploatacji.

W pierwszym etapie przeanalizowane zostaną informacje zebrane do tej pory. Rozpoznanie złóż prowadzone jest od maja 2009 r. i zakończy się w grudniu 2012 r. Przetarg na opracowanie dokumentacji na podstawie wyników prac geologiczno-poszukiwawczych z lat wcześniejszych, zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska, wygrała firma konsultingowa WS Atkins Polska.


Źródło informacji: www.atom.edu.pl
Zasoby uranu na świecie


"Podlaskie zagłębie uranowe" - artykuł z 2007 r.

Zdjęcia i filmy z Manifestacji Barbórkowej "Nie dla Uranu w Sudetach!", Jelenia Góra, 4.12.2011
Rabunek stulecia - artykuł o nowym Prawie Geologicznym na Salon24 (http://krzem.de.salon24.pl/362248,rabunek-stulecia)