sobota, 21 stycznia 2012

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRACY DEPARTAMENTU GEOLOGII I KONCESJI GEOLOGICZNYCH


Dla zapewnienia sprawnej i niezakłóconej realizacji zadań Ministerstwa Środowiska w obszarze geologii, 10 stycznia powołano nowego zastępcę dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, czasowo kierującego pracami departamentu. Został nim Rafał Miland.

Rafał Miland zastąpił odwołanego ze stanowiska dotychczasowego dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.

Rafał Miland to prawnik z wykształcenia i wieloletni pracownik administracji publicznej, pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Gospodarki oraz ostatnio w spółce skarbu państwa: Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  i urzędnikiem służby cywilnej.

W związku z  podjętymi przez  Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynnościami w sprawie wydawania koncesji na złoża kopalin, Ministerstwo współpracuje z ABW i udziela wszelkich wymaganych informacji oraz przekazuje dokumentację.

Jednocześnie na zlecenie ministra środowiska trwa analiza pracy departamentu prowadzona przez Biuro Kontroli i Audytu Ministerstwa Środowiska.

[http://www.mos.gov.pl/artykul/7_17754.html]

czwartek, 5 stycznia 2012

Kolejne postępowanie w sprawie uranu w Sudetach: Walim


Gmina WalimWersja do drukuDrukuj dokument

Wykonanie badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym "Dziećmorowice


Walim dnia 23.11.2011 r.

OŚ.6220.05.2011
OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  WALIM


Zgodnie z art. 4 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 99, poz. 1227)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek European Resources Poland Sp. z o.o.

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

"Wykonaniu badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimetalicznego z uranem w obszarze koncesyjnym "Dziećmorowice"

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Walim, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9.

            Wszystkie uprawnione strony zgodnie z art. 10 KPA mogą brać udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Walim w Referacie Ochrony Środowiska Leśnictwa i Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 2 cytowanej we wstępie ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia oraz opinii pomocniczych.

Pouczenie

Wszystkie strony postępowania mogą brać udział w postępowaniu administracyjnym. Każdy może zapoznać się z aktami sprawy, oraz wnosić nowe dowody do sprawy i składać wnioski - w terminie 21 dni od daty umieszczenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Załączniki

Obwieszczenie (23.5kB)
Raport_Dziecmorowice_tekst (267.5kB)
Zakl_1 Mapa sytuacyjno wysokosciowa (343.6kB)
Zal_2 Mapa geologiczna (2.4MB)
Zal_3 Mapa hydrogeologiczna (1.2MB)
Zal_4 Mapa lokalizacji wzgledem Natura 2000 (1.2MB)
Zal_5 Analiza akustyczna (723.1kB)
Źródło informacji:
Adriana Cioruń
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2011-11-24 10:24:33
Ostatnia zmiana:
2011-11-24 10:24:37